DŮL MICHAL

Revitalizace části nepoužívaného dolu Michal

Ostrava, Česká republika »

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Vedoucí projektu: Ing. arch. Igor Krčmář

Vypracoval: Ing. arch. Ondřej Juračka

typ: bakalářská práce

rok: 2014

  • POPIS
  • VIZUALIZACE
  • VÝKRESY
  • POSTER
POPIS

Zadáním bakalářské práce je část budovy Umělecké školy v Dole Michal (bývalá třídírna uhlí), kde dochází ke střetu provozu školní jídelny, zaměstnanců, bufetu muzea. Vedoucí bakalářské práce Ing. arch. Igor Krčmář určil specializaci – architektura s důrazem na řešení předprostoru části objektu.

Z důvodů památkově chráněné budově, byl zvolen citlivý přístup při jakémukoliv zásahu. Byl kladen důraz na zachování stávajícího vzhledu budovy a to i jeho části. I přesto jsem se nechal inspirovat zdejším duchem přestavby podle architekta Františka Fialy a vše přizpůsobil k novým provozům. K velkým možnostem přispěla ocelová skeletová konstrukce, která přinesla širokou variabilnost vnitřního prostorového uspořádání. Místy dokonce tato konstrukce zasahuje velice specificky ocelovými prvky, které přidávají na estetické hodnotě.

Největším zásahem do konstrukce bude přidání ocelové stropní konstrukce v takové výškové úrovni, aby došlo k plynulému napojení k podlaží 1.NP hlavní budovy. Jiným zásahem je citlivé rozšíření části budovy do strany v 1.NP, 2.NP pod vybíhající 3.NP. Právě v těchto místech je navržena totožná konstrukce železobetonových patek se šroubovými spoji na svislou konstrukci, dle charakteru stávajícího stavu. Aby byla dodržena tepelná pohoda ve vytápěných prostorech a přitom nebyl narušen stávající vzhled, musí dojít k zateplení ze strany interiéru. Díky příznivé světlé výšce v 1.NP se tak uvažuje instalace klimatizace, která bude sloužit i pro vytápění tohoto interiéru.

Veliký důraz byl kladen na provozní soubor. Muzejní prostory v části 2.NP a 3.NP, které nebudou uměle klimatizovány ani zatepleny, budou zcela odděleny od provozu jídelny v 1.NP. Samotná jídelna je rozdělena na část zaměstnanců a strávníků s přímým napojením na bufet. Dispoziční uspořádání 1.NP je koncipováno tak, aby se mohla ze školní jídelny proměnit v okamžiku na restauraci pro veřejnost nebo přednáškový sál ve večerních hodinách.

VIZUALIZACE
VÝKRESY
POSTER