KAPUCÍNSKÝ KLÁŠTER

Rekonstrukce kláštera a revitalizace zahrad

Fulnek, Česká republika »

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Vedoucí projektu: Ing. arch. Igor Krčmář

Vypracoval: Ing. arch. Ondřej Juračka

typ: ateliérová tvorba

rok zadání: 2014

  • POPIS
  • VIZUALIZACE
  • VÝKRESY
  • POSTERY
POPIS

Řešeným objektem je kapucínský klášter a přilehající zahrada, která je neodmyslitelně součásti tehdejšího klášterního života kapucínského řádu. Po vzoru chudoby a strohosti řádového baroka byl také v roce 1675 položen základní kámen a postaven konvent s kostelem Sv. Josefa. Tento klášter byl přínosem pro místní obyvatele Fulneku, a proto v době Josefovské reformy, jako jediný nebyl zrušen. Svůj provoz si uchoval až do roku 1950, kdy byl státem zrušen. Nyní památkově chráněný objekt patří, včetně kostela Sv. Josefa a klášterní zahrady, Moravskoslezskému kraji.

Jeden z možných návrhů je obnovení funkce, ale pod částečnou klauzurou. Zbytek tak je možné ponechat příchozím návštěvníkům za účelem rekreace, ubytování, nebo také duchovní pomoci. Myšlenkou je především služba církevní instituce nebo řádu okolním lidem, kteří se nacházejí často v nelehkých životních situacích. V prostorách kláštera tak mohou najít slova útěchy, povzbuzení, sdílení, pomoc při řešení starostí, najít nový pohled a získat tak nový smysl života. Návštěvníci, kteří jsou ubytování za určitých podmínek v prostorách kláštera, se mohou sami podílet na pracích řádových zaměstnanců. Nabízí se možnost pěstování bylin na rajském dvoře, nebo klášterní zahradě.

Pro tento návrh byl vytvořen stavební program, který počítá se sedmi pokoji pod klauzurou a osmi pokoji pro návštěvníky ve druhém nadzemním podlaží. Klauzura nad části objektu bude přísně oddělena od ostatního provozu. Proto bude zvlášť vybudována prádelna, WC, koupelna, kotelna, apod. V prvním podlaží se tak nachází denní provoz, kde bude umístěna společná jídelna, kuchyně, administrativa a kaple pod klauzurou. V sklepních prostorech budou umístěny sklady potravin, které budou vypěstovány především z přiléhající klášterní zahrady.

Zvláštní místo má rajský dvůr. Je zde požito nejvíce symboliky. V současné době není stávající studna v těžišti prostoru dvora. A s ohledem na stávající jednotlivé vstupy byla vytvořena trasa vycházející z hlavního vstupu s protnutím stávající studny. V ose studny probíhá kolmo další trasa na druhý vstup do objektu. Tím byl vytvořen v půdoryse výrazný kříž vybíhající na sanktusovou věž kostela Sv. Josefa. Dále je vložen a pootočen o 45° další, méně patrný půdorysný kříž tvořený jiným rastrem nášlapné plochy. Každý z těchto křížů je dotvořen pomyslným hodinovým číselníkem, dosažen díky pěstovaní rozdílných druhu bylin po 30°. Výsledkem je rastr o 15° s viditelnými dvěma kříži, se znovu zastřešenou studnou na pomyslném kompozičním středu a na krajích dvěma stromy, jako symboly stromu života a smrti. Význam je takový, že první kříž představuje čas člověka a druhý čas Boha. Člověk se vzdálil od Boha, ale jen skrze studnu (Ježíše Krista – symbol vody života) může objevit druhý kříž (objevit svého Stvořitele – Boha), který probíhá přes záhony bylin, apod. Celou symboliku nejlépe vysvětluje verš v Nové zákoně.


„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ Jan 14, 6

VIZUALIZACE
VÝKRESY
POSTERY